Wednesday, October 12, 2011

Day 113, October 12, Marshal Zhukov


Day 113, Marshal Zhukov, originally uploaded by Andrey Dorokhov.

No comments:

Post a Comment